• 25) பணம் - 2

    • பணத்தைப் பயன்படுத்துதலும்
      கொடுக்கல்வாங்கல் செய்தலும்