• 1) எண்ணுதல்

    • 100 இற்கு மேற்படாத எண்களை எண்ணுதல்