• தவணை 3

    • கற்றல் விருத்தி.

    • கிரகித்தலும் ஆக்கத்திறனை வெளிப்படுத்துதலும்.

    • நியம மொழிப்பிரயோகம்.