• தவணை 1

  • கிரகித்து தெளிவான உச்சரிப்புடன் வாசிப்பு எழுத்து பொறிமுறைகளுடன் அனுசரித்துச் செயற்படுவார்.


  • படம் பார்த்து வாசிப்போம் எழுதுவோம் - 01


   படம் பார்த்து வாசிப்போம் எழுதுவோம் - 02

   காட்சிப் படத்தில் உள்ளவற்றை பார்த்து
   வாசிப்போம் , எழுதுவோம்

   கதையைச் செவிமடுத்துக் கூறுவோம்
   வினாக்களுக்கு விடையளிப்போம்

   உயிர் மெய் எழுத்துக்களின் ஒலிகளை அறிந்து
   உச்சரித்து வாசிப்போம் , எழுதுவோம் - 01

   உயிர் மெய் எழுத்துக்களின் ஒலிகளை அறிந்து
   உச்சரித்து வாசிப்போம் , எழுதுவோம் - 02

  • உயிர் மெய் எழுத்துக்களின் ஒலிகளை அறிந்து
   உச்சரித்து வாசிப்போம் , எழுதுவோம் - 03

   “ட” வரிசை எழுத்துக்களை
   அறிந்து கொள்வோம்

   “ண” வரிசை எழுத்துக்களை
   அறிந்து கொள்வோம்

   “த” வரிசை எழுத்துக்களை
   அறிந்து கொள்வோம்

   “ந” வரிசை எழுத்துக்களை
   அறிந்து கொள்வோம்

   “ய” வரிசை எழுத்துக்களை
   அறிந்து கொள்வோம்

  • “ர” வரிசை எழுத்துக்களை
   அறிந்து கொள்வோம்

   “ழ” வரிசை எழுத்துக்களை
   அறிந்து கொள்வோம்

   “ள” வரிசை எழுத்துக்களை
   அறிந்து கொள்வோம்

   “ற” வரிசை எழுத்துக்களை
   அறிந்து கொள்வோம்

   “ன” வரிசை எழுத்துக்களை
   அறிந்து கொள்வோம்

   உயிர்மெய் எழுத்துக்களில் ஆரம்பமாகும்
   சொற்களை அறிந்து வாசிப்போம் - 01

  • உயிர்மெய் எழுத்துக்களில் ஆரம்பமாகும்
   சொற்களை அறிந்து வாசிப்போம் - 02

   குறில் , நொடில் சொற்களை சரியாக
   இனங்கண்டு வாசிப்போம்,எழுதுவோம் - 01

   குறில் , நொடில் சொற்களை சரியாக
   இனங்கண்டு வாசிப்போம்,எழுதுவோம் - 02

   ஒருமை பன்மைச்சொற்களை அறிவோம்
   அவற்றை வாசிப்போம்எழுதுவோம்

   தமிழ் நெடுங்கணக்குச்சொற்களை
   வாசிப்போம் எழுதுவோம் - 01

   தமிழ் நெடுங்கணக்குச்சொற்களை
   வாசிப்போம் உறுப்பமையை எழுதுவோம் - 02

  • அடுத்து வரும்எழுத்துக்களின் வரிசைப்படி
   சொற்களை எழுதிப் பழகுவோம் - 01

   அடுத்து வரும்எழுத்துக்களின் வரிசைப்படி
   சொற்களை எழுதிப் பழகுவோம் - 02

   அடுத்து வரும்எழுத்துக்களின் வரிசைப்படி
   சொற்களை எழுதிப் பழகுவோம் - 03

   அடுத்து வரும்எழுத்துக்களின் வரிசைப்படி
   சொற்களை எழுதிப் பழகுவோம் - 04

  • செவிமடுத்தல், பேசுதல், வாசித்தல், எழுதுதல் திறனை விருத்தி செய்வார்.

  • ஒத்த கருத்துச் சொற்களை அறிந்து
   வாசிப்போம்எழுதுவோம் - 01

   ஒத்த கருத்துச் சொற்களை அறிந்து
   வாசிப்போம்எழுதுவோம் - 02

   எதிர்க்கருத்துச் சொற்களை படங்களின்
   துணையுடன்அறிந்து வாசிப்போம் - 01

   எதிர்க்கருத்துச் சொற்களை படங்களின்
   துணையுடன்அறிந்து வாசிப்போம் - 02

   எதிர்க்கருத்துச் சொற்களை படங்களின்
   துணையுடன்அறிந்து வாசிப்போம் - 03


   எதிர்ப்பாற் சொற்கள்

  • படங்களை அவதானித்து
   எதிர்ப்பாற் சொற்களைக் கூறுவோம்

   ஏற்ற இறக்கங்களோடு
   உரத்து வாசிப்போம்

   செவிமடுத்து வாசிப்போம்
   உறுப்பமையை எழுதுவோம்

  • விருப்புடனும் இரசனையுடனும் செவிமடுப்பார், பேசுவார், வாசிப்பார், எழுதுவார்.

  • பலூன் பொம்மைகளின் ஊடாக
   பாடலைப் பாடுவோம்


   புத்தளிப்பு கருவியுடன் பாடலைப் பாடுவோம்


   கதைப் படங்களைப் பார்த்துகதை கூறுவோம்