• වන්නම් ගයමින් නටමු

Previous section
චරිත නිරූපනය
Next section
ජන ගායනා සහ වන්නම්