• 8.සංකේතානුසාරයෙන් සංගීතය ලියා දක්වන විධි හඳුනාගනිමීන් විශ්ව සංගීත කෘති ඇසුරු කිරීමටත්, දේශීය සංගීත අනුව ලෝකය වෙත යොමු කිරීමටත් අත්‍යවශ්‍ය මූලික නිපුණතා වර්ධනය කරගනියි.