• 4.නිෂ්පාදන හා සේවා අවශ්‍යතා සඳහා ග්‍රැෆික් නිර්මාණ කරයි.

    • ග්‍රැෆික් (ළමා පොත් පිටකවරයක්) - P 02