• 3.පාරිහාරික අවශ්‍යතා සඳහා නිර්මාණකරණයේ යෙදෙයි.

    • කුඩ රෙද්දක් සදහා සැරසිල්ලක් නිර්මාණය කිරීම