• 2.පරිසරයේ පවත්නා වස්තූ සම්පිණ්ඩනාත්මකව චිත්‍රණය කරයි.

    • ද්‍රව්‍ය සම්පිණ්ඩනය (ද්‍රව්‍ය බලා ඇදීම) - P 03