• 1.පරිසරය ආශ්‍රිත තේමා යටතේ චිත්‍ර සංරචනය කරයි.

    • ග්‍රැෆික් (ළමා පොත් පිටකවරයක්) - P 02