• 1.පරිගණක හා පර්යන්ත උපාංග මිල දී ගැනීම සඳහා පිරිවිතර සැකසීම