• 5.නාට්‍යමය අවස්ථා සෞන්දර්යාත්මක ව විඳ ගැනීම හා මානව හිතවාදියකු ලෙස සමාජගත වීමේ හැකියා ප්‍රදර්ශනය කරයි

    • කදා වළලු