• 2.ස්වකීය පරිකල්පනය මෙහෙයවා පරිසරය ආශ්‍රිත අත්දැකීම් පාදක කොට ගෙන නිර්මාණකරණයෙහි යෙදෙයි

    • ආනුෂංගික කළා භාවිතය භූමිකා රංගනය චරිතවලට ප්‍රවේශ වීම