• 3.නිවැරදි ඉරියව්වලට බාධා වන ශාරීරික ආබාධ හදුනා ගනිමු