• 12.සෞඛ්‍යය ආශ්‍රිත ශාරීරික යෝග්‍යතාව වර්ධනය කර ගනිමු