• 5.ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ පෘතුගීසීන් යටතට පත්වීම

    • පෘතුගීසීන්ගේ අවධනය ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි යොමු වීම - P 04 පෘතුගීසීන් හා කෝට්ටේ රාජ්‍යය අතර සම්බන්ධය - P 05 සීතාවක රාජධානිය - P 06