• 4.දේශ ගවේෂණ හා යුරෝපා ජාතීන් පෙරදිගට පැමිණීම

    • යුරෝපා ජාතීන් ආසියාවට පැමිණීම - P 01 දේශ ගවේෂණ හා යුරෝපා ජාතීන් පෙරදිගට පැමිණීම - P 02(R 07) යුරෝපා ජාතීන් ආසියාවට පැමිණීම - P03