• 2.වාද්‍ය භාණ්ඩයන්හී ස්වරූපය වටහා ගනිමින් වාදන හැකියාව ප්‍රදර්ශනය කරයි

    • සිතාරයේ ව්‍යුහය හා ස්වර පිහිටීම - P 03