• 5.විවිධ මාධ්‍ය භාවිතයෙන් මුර්ති හා කැටයම් නිර්මාණය කරයි