• 3.පාරිහාරික අවශ්‍යතා සඳහා මෝස්‌තර නිර්මාණය කරයි

    • සාම්ප්‍රදායික සැරසිලි ඇසුරෙන් මෝස්‌තර නිර්මාණය කිරීම(වාටි මෝස්තර)