• 2.පරිසරයේ පවත්නා වස්තුන් සම්පිණ්ඩනාත්මකව චිත්‍රණය

    • නිශ්චල ද්‍රව්‍ය සම්පිණ්ඩන චිත්‍