• 5.නාට්‍යමය අවස්ථා සෞන්දර්යාත්මකව විඳගැනීම හා මානව හිතවාදියකු ලෙස සමාජ ගතවීමේ හැකියාව ප්‍රදර්ශනය කරයි