• 1.නාට්‍ය හා රංගකලාව පිළිබඳව සිද්ධාන්ත පැහැදිලි කරයි