• 1.කෘෂි කර්මය

    • පාසල්ගෙවත්ත දර්ශනීය වන පරිදිභූමි අලංකරණය කරමු පුංචි ගෙවත්තක පැළ නිපදවමු ගෙවත්තේ සතුන් ඇති කරමු/ආහාර සපයමු