• 1.කෘෂිකර්මය

    • පාසල් ගෙවත්ත දර්ශනීය වන පරිදි භූමි අලංකරණය කරමු පුංචි ගෙවත්තක පැළ නිපදවමු ගෙවත්තේ සතුන් ඇති කරමු/ආහාර සපයමු