வாக்கியம் அமைத்தல்


பொருத்தமான சொற்களைப்பயன்படுத்தி வாக்கியம் அமைப்போம்.
    

சொற்களைத் தெரிந்து click செய்து பொருத்தமான வாக்கியம் அமைக்க.

தமிழ் - தரம் 5