சுவரொட்டி தயாரிப்போம்

இலக்கம் 02

.
     சுவரொட்டி தயாரிப்போம்.            இலக்கம் 02
பின்னனி வர்ணம்
படம்
பொருத்தமான கூற்றுகளை இழுத்து விடுவதன்(Drag & Drop) மூலம் சுவரொட்டியை அழகுபடுத்துவோம்
தமிழ், தரம் - 5