அலுவலக ரீதியான கடிதம் ஒன்றில் கடிதத்தின் வடிவமைப்பு.
அனுப்புபவரின் கையொப்பம்
உடல்/உள்ளடக்கம்
பெறுபவரின் முகவரி
அனுப்புபவரின் முகவரியும்
திகதியும்
தலைப்பு
அருகிலுள்ள பொருத்தமான பகுதிகளை கடிதத்தில் உள்ள உரிய கூட்டினுள் சொடுக்கி இழுக்குக (Drag & Drop).
தமிழ் - தரம் 5