விரிவான சொற்களுக்குரிய சுருக்க எழுத்துக்களை அறிவோம்.
    

விரிவான சொற்களுக்குரிய சரியான சுருக்க எழுத்துள்ள கூட்டின் மேல் சொடுக்குக (click)

தமிழ் - தரம் 5