சொற்களைத் தெரிவோம்.

                        சரியான சொல்லைத் தெரிவோம்.

    

கூட்டிலிருக்கும் ஒவ்வொரு சொல் வரிசையிலும் காணப்படும் சரியான சொல்லின் மேல் சொடுக்குக.
(click)

தமிழ் - தரம் 5