2. எம்மைச் சூழவுள்ளவை
இசைக் கருவிகளை அறிந்துகொள்வோம்.

சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள்- தரம் 5