வேலையை இலகுவாக்குவது நான்
காற்றின் மூலம் வேலையை இலகுவாக்குதல்.
காற்றின் பக்கம் 1
காற்றின் பக்கம் 2
எண்ணெய் விசிறுதல் 1
எண்ணெய் விசிறுதல் 2
காற்றடித்தல்
சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள்- தரம் 5