கழிப்போம்


தரப்பட்டுள்ள எண்களைக் கழிப்போம்

வினா இல
    
நுா
பரீட்சைக்கு தோற்றிய மாணவர்கள் =
சித்தியடைந்த மாணவர்கள்=
சித்தியடையாத மாணவர்கள் =
கணிதம் - தரம் 03