கழிப்போம்


தரப்பட்டுள்ள எண்களைக் கழிப்போம்

வினா இல
    
நுா
பறித்த தேங்காய்களின் எண்ணிகை=
விற்கப்பட்ட தேங்காய்களின் எண்ணிகை =
மீதி தேங்காய்களின் எண்ணிகை =
கணிதம் - தரம் 03