கழிப்போம்


தரப்பட்டுள்ள எண்களைக் கழிப்போம்

வினா இல
    
நுா
இருந்த ஓடுகளின் எண்ணிகை =
விற்கப்பட்ட ஓடுகளின் எண்ணிகை=
மீதி ஓடுகளின் எண்ணிகை=
கணிதம் - தரம் 03