இரண்டின் எண்கோலங்கள்

இரண்டின் எண்கோலங்கள்‍ஒன்றில் ஆரம்பித்து இவ்விரண்டாக கரட்களை எண்ணுவோம்
பெரிய கட்டத்திலுள்ள எண்களை உரிய வெற்றுக் கட்டங்களுக்கு நகர்த்துவோம்
கணிதம் - தரம் 3‍