இரண்டின் எண்கோலங்கள்இவ்விரண்டாக பூக்களை எண்ணுவோம்.
கூட்டலுள்ள எண்களை உரிய வெற்றுக் கட்டங்களுக்கு நகர்த்துவோம்
கணிதம் - தரம் 3‍