5 ஆல் வகுத்து மிதியைக் காண்போம்5 ஆல் வகுத்து மிதியைக் காண்போம்
மஞ்சள் நிறக் கட்டத்திலுள்ள எண்களை நகர்த்தி பொருத்தமான கட்டங்களில் இடுக.

34 ÷ 5 =

16 ÷ 5 =

27 ÷ 5 =

13 ÷ 5 =

35 ÷ 5 =

41 ÷ 5 =

7 ÷ 5 =

45 ÷ 5 =

52 ÷ 5 =

21 ÷ 5 =

மீதி
மீதி
மீதி
மீதி
மீதி
மீதி
மீதி
மீதி
மீதி
மீதி
கணிதம் - தரம் 3‍