20 ஐ 5 ஆல் சமனாகப் பகிர்தலும், மீதியைக் காணலும்.

ஒரு கிளிக்கான மாம்பழங்கள்    

மீதி

கணிதம் - தரம் 3‍