பெருக்குவோம்      

பெருக்குவோம்
கொப்பொன்றில் 2 பூக்கள் வீதம் 4 கொப்புகளில் எத்தனை பூக்கள்?்
மஞ்சள் நிற கட்டத்திலுள்ள பொருத்தமான எண்ணை வெற்றுக் கூட்டினுள் நகர்த்துவோம்
2+2+2+2 =
4 x 2 =
கணிதம் - தரம் 3‍