19 ஐ 4 ஆல் சமனாகப் பகிர்தலும், மீதியைக் காணலும்.

ஒரு முயலுக்கான கரட்கள்   

மீதி

கணிதம் - தரம் 3