16 ஐ 4 ஆல் சமனாகப் பகிர்தலும், மீதியைக் காணலும்.

ஒரு சோடி முயல்களுக்கு கரட்கள்  

மீதி

கணிதம் - தரம் 3