3 ஆல் பெருக்குவோம்

மஞ்சள் நிற கட்டத்திலுள்ள எண்களை பொருத்தமான கட்டங்களுக்கு நகர்த்துக.

13 ÷ 3 =

23 ÷ 3 =

37 ÷ 3 =

17 ÷ 3 =

11 ÷ 3 =

29 ÷ 3 =

31 ÷ 3 =

8 ÷ 3 =

20 ÷ 3 =

25 ÷ 3 =

மீதி
மீதி
மீதி
மீதி
மீதி
மீதி
மீதி
மீதி
மீதி
மீதி
கணிதம் - தரம் 3