14ஐ மூவருக்கிடையில் சமனாகப் பகிர்தல், மீதி காணல்.

ஒரு முயலுக்கான கரட்    

மீதி

கணிதம் - தரம் 3