2 ஆல் வகுப்போம், மீதி காண்போம்
மஞ்சள் நிற கட்டத்திலுள்ள எண்களை பொருத்தமான கட்டங்களுக்கு நகர்த்துக.

11 ÷ 2 =

7 ÷ 2 =

13 ÷ 2 =

19 ÷ 2 =

5 ÷ 2 =

17 ÷ 2 =

21 ÷ 2 =

23 ÷ 2 =

15 ÷ 2 =

9 ÷ 2 =

மீதி
மீதி
மீதி
மீதி
மீதி
மீதி
மீதி
மீதி
மீதி
மீதி
கணிதம் - தரம் 3