9ஐ இருவருக்கிடையில் சமனாகப் பகிர்தல், மீதி காணல்.

மீதி

ஒருவருக்கான மாம்பழங்கள்   

கணிதம் - தரம் 3