2 ஆல் வகுப்போம்
மஞ்சள் கட்டத்திலுள்ள எண்களை பொருத்தமான கட்டங்களுக்கு நகர்த்துக.
12 ÷ 2 =
6 ÷ 2 =
10 ÷ 2 =
8 ÷ 2 =
4 ÷ 2 =
16 ÷ 2 =
14 ÷ 2 =
22 ÷ 2 =
20 ÷ 2 =
18 ÷ 2 =
கணிதம் - தரம் 3