3 ஆல் பெருக்குவோம்
சைக்கிள் ஒன்றில் 3 சில்லுகள் வீதம் 4 சைக்கிள்களில் எத்தனை சில்லுகள்?
மஞ்சள் நிற கட்டத்திலுள்ள பொருத்தமான எண்ணை வெற்றுக் கூட்டினுள் நகர்த்துவோம்

3+3+3+3 =

4 x 3 =

கணிதம் - தரம் 3‍