வேறுபாட்டை இனங்காண்போம்.
தமிழ், தரம்-01

பொருத்தமற்ற உருவைத் தெரிவோம்.

    

பொருத்தமற்ற உருவில் சொடுக்குக (click).