බස්නාහිර පළාත

බස්නාහිර පළාත

සබරගමුව පළාත

සබරගමුව පළාත

දකුණු පළාත

දකුණු පළාත

නැගෙනහිර පළාත

නැගෙනහිර පළාත

වයඹ පළාත

වයඹ පළාත

උතුරු පළාත

උතුරු පළාත

ඌව පළාත

ඌව පළාත

මධ්‍යම පළාත

මධ්‍යම පළාත

උතුරු මැද පළාත

උතුරු මැද පළාත
නිර්මාණය
ඊ ඉගෙනුම් හා නැණස ශාඛාව , අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව